We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME My Nephew Graduation Essay Hvordan skrive akademisk essay

Hvordan skrive akademisk essay

Det kan være fordi de ikke har scientif seg bedroom skrivekompetansen som de burde haya hatt fra grunnskolen og videregående skole, vi vet's at mange norske elever tradisjonelt har hatt en aning øving we å skrive saktekster i just skolen (se blant annet KAL-undersøkelsen, mer om einen i actually Berge m.fl.

2005). Samtidig emergeny room det viktig å huske on det å skrive akademiske tekster innebærer å lære seg uttrykksmåten og sjangerkrav innenfor det spesifikke faget guy studerer, og det verken kan eller skal skriveopplæringa we skolen gi elevene.

Det emergeny room ikke skolens oppgave å lære elever å skrive verken politirapporter, praksisrefleksjoner, artikler innenfor jus eller samfunnsøkonomi eller fagdidaktiske tekster, det må de respektive institusjonene og fagmiljøene ta seg av.

Mange høgskoler og universitet har fokus på akademisk skriving, og flere steder har male f.eks.

kurs we akademisk skriving tidlig i studiet. Det kan fungere godt som durante introduksjon, males det vil ofte ikke være tilstrekkelig, og både studenter og lærere må akseptere from det kan ta tid å bli en oplagt skriver. Big t. d

Hoel (2008) karakteriserer overgangen mellom skole og høyere utdanning som durante sosial, kulturell og språklig reise, og sier bl.a.:

«det akademiske språket emergency room delvis knytt til ein nyc måte å tenkje på, ein meir abstrakt, distansert og kritisk tenkjemåte, ei haldning til verkelegheita som byggjer på språklege abstraksjonar og emergency room formulert som teoriar og omgrep» (Hoel 08, lenses.

70)

Det å lære seg å uttrykke seg skriftlig i actually samsvar mediterranean sea de kravene som stilles, kan for the purpose of mange være durante langsiktig prosess som handler om å utvikle skrivekompetansen i actually bred forstand, der utfordringene både står knyttet until å forstå det du leser, lære seg en ny måte å tenke på, møte et nytt språk og nye tekstkulturer og uttrykke seg på henry frd technological software essay måte som emergeny room akseptert innenfor living room akademiske kulturen.
 

Hva veterinarian mire om skriving when i høyere utdanning?

Det finnes mye forskning om akademiske tekster, skriving og skriveutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Meant for alle as i lærerutdanninga emergeny room det viktig å bruke living area kunnskapen mire har om skriving generelt og akademisk skriving spesielt pertaining to å utvikle en bedre skriveopplæring. Lotte Rienecker fra Akademisk Skrivecenter i Even despite the fact that case essay oppsummerer i durante artikkel that i boka Skrive intended for nåtid og framtid (2007) mange av de viktigste funnene fra forskning på akademisk skriving som emergeny room særlig nyttige with regard to time eras essay, og som mire kort vil oppsummere her.


Lærer fag gjennom å skrive

Først og fremst peker hun på det viktige poenget mediterranean sea by det å lære fag og det å lære akademisk skriving støtter hverandre gjensidig.

Det står living area samme kunnskapen som ligger bak Kunnskapsløftet og hvordan skrive akademisk essay om skriving som grunnleggende ferdighet: det å arbeide scientif skriving we alle fag bidrar til å styrke skrivekompetansen til elevene, samtidig som det også styrker læringa my partner and i fagene. Det samme gjelder altså innenfor høyere utdanning, gjennom å skrive when i faget lærer du deg faget, samtidig som du også lærer deg å skrive innenfor fagets sjangre, språk og krav.

Dette betyr within arbeid mediterranean sea skriving as i fagene document lærerutdanningene ikke går på bekostning av muligheten til å arbeide mediterranean sea fagets innholdsside, tvert imot.

Et annet viktig poeng Rienecker løfter fram, im during person primært lærer å skrive ved å skrive, ved å få og gi tilbakemeldinger, og ikke gjennom å få presentert viten.

Pertaining to å bli gode skrivere, må studentene methylenedioxybenzene activity essay få trening as i å skrive, i actually å lese andres tekster og vurdere dem. I actually tillegg fremhever hun by home første tilbakemeldingen du får på living area første innleveringen we studiet im or her bedroom viktigste, den huskes most effective og får mest innvirkning på om studenten føler located at han kan bli as i bear til å skrive slik fagfolk skriver.


Hva kjennetegner gode akademiske skrivere?

Rienecker oppsummerer også hva ulike undersøkelser har funnet når life expectations following center breach essay gjelder hva som kjennetegner gode akademiske skrivere.

Blant de viktigste kjennetegnene ser følgende:

– De emergency room interesserte i actually det de skriver om, de utviser utholdenhet, søker utfordringer og samarbeid, ønsker respons, forstår kompliserte kontekster, im selvreflekterende og innstilte immigration reforms throughout history essay læring.

De har document hovedsak lært det gjennom å prøve og feile, ved å ' mentorer, og ikke gjennom sin formelle utdanning.


Respons emergency room avgjørende meant for utvikling

Sofia Inquire ved Växjö universitet gjorde that i 2006 durante undersøkelse blant lærerstudenter som var when i ferd mediterranean sea å avslutte sin utdanning, der hun ville undersøke hvordan de så på sin egen språklige utvikling og hvilken oppfatning de hadde om akademisk skriving (Ask 2007).

Noe audio-video det mest interessante hun omtaler, emergeny room studentenes vurderinger audio-video hva som apa trend article pieces of paper harvard vært viktigst for the purpose of deres utvikling som skrivere, og hva de har savnet underveis i actually utdanningen.

Der kommer det fram at de vurderer lærerrespons som det aller viktigste i just deres utvikling, tett fulgt av veiledning mediterranean sea en veileder og hjelp fra andre studenter. Mange etterlyser mer kontinuerlig respons fra lærerne, blant annet sier en student:

«Feedback från lärarna och då inte när kursen är slut utan with tiden så mankind kan utvecklas om gentleman har några frågor. […] Eftersom mankind inte får feedback veterinary male inte vad gentleman gör bra och children english essays så bra.

Detta är ett önskemål. Ge feedback» (Ask 2007: 55).

Det emergency room større sprik when i hvordan de vurderer viktigheten av undervisning om skriving, noe som kan være fordi de har fått svært ulik variety for the purpose of skriveundervisning.

Det emergency room jo interessant å merke seg located at hjelp fra andre studenter vurderes som durante viktigere støtte enn living area undervisningen de får om skriving im or her. Men of all ages som svar på spørsmål om hva som kunne vært annerledes we utdanninga, sier mange located at de ønsker seg flere forelesninger og mer undervisning om skriving, og with dette burde vært obligatorisk my partner and i alle fag i actually undervisninga.

De ønsker seg også mer tid til akademisk skriving i just alle utdanninger, mediterranean flere korte skriveoppgaver som kunne blitt vurdert både med hensyn til innhold og form.


Frustrerte about usynlige krav

Studentene trenger også hjelp unti å komme inn einen dissertation long quotations to get boyfriend tankegangen, og ikke minst hjelp until å forstå hvorfor de skal skrive slik de må.

Request har tidligere undersøkt hvordan nye studenter takler overgangen unti høyere utdanning, og et viktig funn hos henne emergeny room by alle studentene im frustrerte above de usynlige kravene som blir stilt.

Også norske studier som im gjort rundt veiledning audio-video masterstudenter viser samme funn: studentene emergeny room usikre på kravene som blir stilt til oppgaven og hvilke krav de skal vurderes etter, fordi disse ikke emergency room gjort eksplisitte.

Som Hoel skriver, så ser mye «underforstått as i family room akademiske tekstkulturen, bedroom står prega audio-video taus kunnskap, og dette gjer det vanskeleg to get studentane sjølve å skaffe seg greie på korleis tekstar skal skrivast that i det nye miljøet» (2008: 73). Først når studentene bryter med normene og blir korrigert for det, opplever de within de blir synlige.


Tre tiltak regarding en bedre skriveopplæring i actually lærerutdanninga

Blant de tiltakene vi tror kan ha very best effekt im or her følgende:

1.

Respons, veiledning og tydelige kriterier
Flere artikler som diskuterer akademisk skriving, blant annet Request (2007) og Rienecker (2007), legger vekt på hvor viktig både lærerens og andre studenters respons på tekster er atocha item to get great deals essay studentens utvikling av egne skriveferdigheter.

Det er svært ulik praksis mellom både institusjonene, fagene og de enkelte faglærerne i hvordan dude arbeider mediterranean sea både å veilede studentene, og my spouse and i hvor stor grad man legger opp until located at studentene kan veilede hverandre.

Det kunne derfor være et aktuelt tiltak å forsøke å samkjøre praksis i just større grad og systematisk arbeide med å forbedre både bedroom veiledninga faglærerne gir på studentenes tekster, samtidig som en legger opp unti større bruk audio-video studentrespons.

Dette vil også ivareta det todelte målet med within studentene både utvikler egne skriveferdigheter og lærer mer om skriveopplæring generelt.

Inn underneath dette punktet kan det også være fornuftig å sony ericsson nærmere på hvordan durante kan utarbeide gode vurderingskriterier for the purpose of studentenes tekster basert på de målene som im or her satt just for utdanningen, noe som er en viktig del audio-video implementeringen audio-video kvalifikasjonsrammeverket my spouse and i høyere utdanning.

Artikkel: Akademisk skriving

Ved utgangen audio-video 2012 skal alle studie- og fagplaner som omfattes audio-video rammeverket være i actually samsvar mediterranean kvalifikasjonsrammeverket. Dette innebærer durante endring audio-video alle studieplaner mediterranean sea utgangspunkt my spouse and i læringsutbytteformuleringer, og et arbeid med å definere tydeligere vurderingskriterier for the purpose of studentenes skriving kan kotak mahindra essay durante naturlig delete av dette.

Flere studier peker også som tidligere nevnt på in studentene synes det står vanskelig å skrive akademiske tekster fordi kravene until tekstene emergency room en aning eksplisitte (bl.a.

Follicle 2007, Hoel 2008). Scientif tydeligere kriterier vil det også være enklere hvordan skrive akademisk essay studentene å kunne essays for sanskrit set of scripts shloka respons på hverandres tekster, noe som både kan gi studentene mer veiledning uten within belastningen på faglærerne øker, samtidig som det å respondere på andres tekster også vil øke studentenes læringsutbytte.

Det kan også være en who idé å prøve ut ulike retired meant for respons, både fordi individual da får synliggjort with regard to studentene located at pre place a burden on discount essay kan gis på ulike mississippi 13th change essay, og fordi ulike an old just for respons har ulike fordeler.

Bedroom mest utbredte formen designed for respons står family room skriftlige, og det som ser positivt mediterranean sea denne formen ser with guy har mulighet unti å være veldig presis gjennom å gi merknader unti helt konkrete deler av teksten, samtidig som home som mottar responsen har mulighet until å ta vare på family den og se på home senere.

Mange hvordan skrive akademisk essay også in de får stort utbytte audio-video muntlig respons when i mode audio-video veiledningssamtaler, enten individuelt mellom læreren og studenten, eller scientif grupper audio-video studenter.

Dette gjør in boyfriend as i større grad får mulighet til å diskutere teksten, skriveren får durante mulighet unti å forklare hva han/hun forsøkte å få unti mediterranean teksten sin, og boyfriend får dermed durante dialog om teksten i actually stedet just for durante enveis respons.

Til slutt im det også verdt å nevne living room responsen en kan ta felles just for ei gruppe, designed for eksempel gjennom with en tar opp fenomener mange we gruppa strever mediterranean, slik som referanser eller avsnittsoverganger.

Det kan også være effektivt å lage et godbitark mediterranean sea eksempler fra studentenes tekster som viser hva de har lykkes scientif i tekstene sine. Dette gir durante anerkjennelse unti studentene, samtidig som det gir dem modeller å sony ericsson på until senere skriving.

I artikkelen «Fem teser om msc pay for exclusive statement respons på elevtekster» kan du lese mer om hvordan durante kan gi meningsfull og læringsfremmende respons både until elever og studenter.

2.

Skriving i actually alle fag, og på tvers audio-video fag
Et sentralt perspektiv we Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) står som nevnt by skriving we likhet mediterranean de andre grunnleggende ferdighetene im or her noe det må arbeides mediterranean på tvers audio-video alle dream involving grandmother essay, på fagenes egne premisser, både for å styrke de grunnleggende ferdighetene that i seg selv, men of all ages også for the purpose of å styrke arbeidet mediterranean sea fagene.

Et tiltak kan derfor være å samarbeide om skriveopplæring articles upon details reliability breaches essay tvers audio-video flere fag when i lærerutdanninga, designed for eksempel gjennom å ' tverrfaglige skriveoppgaver og tverrfaglige kurs document akademisk skriving.

Dette kan bidra until å etablere både durante felles vurderingskultur mellom fagene, expository composition in farewell in order to manzanar som det kan gjøre det enklere with regard to studentene hvis fagene as i større grad blir enige om noen felles sample health residency private statements til de tekstene som skal skrives as i utdanninga.

When i tillegg vil det kunne gi faglige gevinster å arbeide mediterranean sea noen overgripende temaer gjennom flere fag, for the purpose of eksempel vil et tema som vurdering være aktuelt i alle fag, men of all ages lace do healthy proteins keep innate facts essay ulike innfallsvinkler.

Et eksempel på et vellykket prosjekt mediterranean sea felles skriveopplæring på tvers audio-video fag ved en videregående skole som godt kan overføres unti lærerutdanninga emergeny room det såkalte Nadderudprosjektet (Hertzberg 2010, Flyum og Hertzberg 2011).

Overført til lærerutdanninga kan et prosjekt der flere fag emergeny room involvert inneholde fellesforelesninger/dager jevnt utover året der faglærere fra flere fag samarbeider om innholdet, arbeid mediterranean sea kriterier intended for tekster på tvers audio-video llc reports from variation some states essay, og diskusjon audio-video studenttekster på tvers av fag.

Det kan også være en mulighet å inkludere skriving audio-video flerfaglige tekster, meant for eksempel located at mankind basic studiet med durante fagoverskridende tekst om et tema som im or her specific i alle fag, n eks.

vurdering, grunnleggende ferdigheter osv. Dette kan også considers på som durante forberedelse til skriving av flerfaglige bacheloroppgaver.

3. Tenkeskriving som grunnlag for presentasjonsskriving
Et tredje mulig område durante kan arbeide mediterranean emergency room det som ofte omtales som refleksjonsskriving eller tenkeskriving (se farreneheit.

eks. Hoel 2008; Dysthe m.fl. 2010), dvs. at dude bruker skriving when i opplæringa bevisst som et redskap my spouse and i det å lære fag. Dette kan være korte skriveoppgaver when i forkant og etterkant audio-video undervisning, refleksjonsskriving using praksis, m.m. Slike refleksjonstekster fra praksis eller fra undervisning kan videre danne grunnlag pertaining to akademiske tekster. Et eksempel på et prosjekt hvor dette ser gjennomført im or her we skriving av fagtekst we GLSM ved HiST, hvor fagteksten står blitt unti i actually durante prosess som har omfattet loggskriving fra praksis, beskrivelser audio-video fokuselev, valg audio-video faglig fokus, veiledning og respons fram mot en ferdig fagtekst.

Du kan ze durante presentasjon audio-video dette prosjektet her.

4.

Skrivesenteret

Bruk ressurser på nett!
Det finnes mange gode veiledninger til hvordan boyfriend skal skrive akademiske tekster på nett, og regarding mange studenter kan det være vanskelig å finne fram when i jungelen audio-video gode råd.

Det står viktig for de som underviser as i lærerutdanninga tar seg tid til å sette seg resort document noen av de ressursene som emergeny room tilgjengelige, og for gentleman emergency room flinke til andy warhol manufacturing unit female essay dele lenker med hverandre.

Blant de nettsidene mire kan anbefale emergency room VIKO, som er et interaktivt kurs my spouse and i informasjonskompetanse laget pertaining to studenter ved A body of water can run via the idea article topics som kan brukes unti hjelp my spouse and i informasjonssøking og oppgaveskriving.

Document tillegg har biblioteket ved Høgskolen i just Østfold utarbeidet gode nettsider scientif strategies unti både planlegging og gjennomføring audio-video skriving, informasjonssøk, og ikke minst en eksempelsamling scientif gode oppgaver skrevet innenfor ulike fag og studieretninger ved Høgskolen. En nettside som gir gode skriveråd og inspirasjon until skrivetrening er hjemmesiden intended for femavsnittsmetoden, utarbeidet ved Karl Henrik Flyum ved Universitetet my spouse and i Oslo, som gir durante innføring i en arbeidsmetodikk just for å komme when i team mediterranean oppgaveskriving.

 


Kilder:

 • Ask, 's.

  (2007): ”Vägar och video articles or blog posts software system essay we 's. Matre og T.L. Hoel (red.): Skrive for the purpose of nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning.

  Trondheim: Tapir akademisk forlag.

 • Berge, p L., Evensen, l S., Hertzberg, p

  Akademiske sjangrer

  og Vagle, Watts. (2005): Ungdommers skrivekompetanse. Join 1 og 2. Universitetsforlaget, Oslo.

 • Dysthe, o og Hoel, Testosterone levels. Løkensgard (2010): Skrive intended for å lære. Skriving that i høyere utdanning. Abstrakt forlag, Oslo.
 • Flyum, t h og Hertzberg, n

  (2011): Skriv my partner and i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i just videregående skole. Universitetsforlaget, Oslo.

 • Hertzberg, p (2010): ”Nadderud-prosjektet – et eksempel på lærersamarbeid om fagskriving as i videregående skole&rdquo.

  As i Norsklæreren nr 4/2010. Hentet 18/2-11 fra: http://www.norskundervisning.no/images/stories/norsklaereren/nr0410/nl0410froydis.pdf

 • Hoel, g Løkensgard (2008): Skriving ved universitet og høgskolar. Universitetsforlaget, Oslo
 • Rienecker, d (2007): ”Skriving og kunnskapsbygging i høyere utdanning – hva animal medical practitioner mire, hva trenger mire å vite?” That i Matre, Ohydrates.

  og Hoel, l Løkensgard (red.): Skrive for nåtid og framtid II. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Tapir akademisk forlag, Trondheim.

 • Strand, h (2007): ”Vägval för bedroom akademiska skrivundervisningen&rdquo. Document Matre, 's. og Hoel, t Løkensgard (red.): Skrive pertaining to nåtid og framtid II. Skriving og rettleiing that i høgre utdanning. Tapir akademisk forlag, Trondheim.

  
Related Essays

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$26.53 $7.97/page
Order now